สมาคมทนายฯ

1,487

นายนรินท์พงศ์ จินาภักดิ์ นายกสมาคมทนายความแห่งประเทศไทย ออกแถลงการณ์สมาคมทนายความแห่งประเทศไทย ระบุว่า ตามที่ได้เกิดการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด-19 ซึ่งเป็นโรคติดต่อได้ง่าย และเป็นอันตรายอย่างมากต่อชีวิตของผู้ได้รับเชื้อ ต่อมา นายกรัฐมนตรี ได้อาศัยอำนาจตามมาตรา 5 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินทั่วราชอาณาจักรเพื่อควบคุมการแพร่ระบาด

โดยที่โควิด-19 เป็นโรคติดต่ออันตรายทั้งตามประกาศขององค์การอนามัยโลก และประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินดังกล่าว รัฐจึงมีหน้าที่ที่จะต้องดำเนินการให้ประชาชนได้รับบริการสาธารณสุขที่มีประสิทธิภาพอย่างทั่วถึง ส่วนประชาชนก็ย่อมมีสิทธิที่จะได้รับการป้องกันและขจัดโรคติดต่ออันตรายจากรัฐโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย อันเป็นไปตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา 55 และ มาตรา 47 วรรคสาม

เพื่อป้องกันและขจัดโรคติดต่ออันตรายดังกล่าว รัฐบาลได้สั่งซื้อวัคซีนซิโนแวค มาฉีดให้กับประชาชนโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย ล่าสุดเมื่อวันที่ 6 ก.ค.64 คณะรัฐมนตรีอนุมัติให้สั่งซื้อวัคซีนซิโนแวคเพิ่มเติมอีกจำนวน 10.9 ล้านโดส ในวงเงินจำนวน 6,100 ล้านบาท

แต่ปัจจุบันเกิดข้อถกเถียงทางการแพทย์ว่า วัคซีนดังกล่าวไม่สามารถป้องกันการติดเชื้อโควิด-19 สายพันธุ์อินเดีย (Delta) หรือสายพันธุ์อื่น ๆ ที่กำลังแพร่ระบาดทั่วโลกรวมทั้งในประเทศไทยในขณะนี้ได้ วัคซีนซิโนแวคมีประสิทธิภาพเพียงป้องกันไม่ให้ผู้ที่ติดเชื้อต้องเสียชีวิตลงเท่านั้น

ดังนั้น การสั่งซื้อวัคซีนซิโนแวค และการที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติให้มีการสั่งซื้อเพิ่มเติมดังกล่าวจึงมิได้เป็นไปตามรัฐธรรมนูญและขัดต่อกฎหมายทำให้ประเทศชาติและประชาชนได้รับความเสียหาย

ส่วนที่อ้างว่ารัฐบาลจะต้องปฏิบัติตามสัญญาที่ลงนามไว้แล้วนั้น สมาคมทนายความแห่งประเทศไทย เห็นว่า วัตถุประสงค์ของการซื้อขายวัคซีนเพื่อนำมาฉีดให้กับประชาชน ป้องกันการติดเชื้อจากไวรัสดังกล่าว

ดังนั้น หากวัคซีนดังกล่าวไม่สามารถป้องกันการติดเชื้อที่กลายพันธุ์ได้ รัฐบาลซึ่งเป็นฝ่ายผู้ซื้อย่อมมีสิทธิที่จะยกเลิกสัญญาหรือปฏิเสธที่จะปฏิบัติตามสัญญาต่อไปได้ เพราะวัคซีนที่จะส่งมอบมิได้มีคุณสมบัติเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของสัญญา

สมาคมทนายความแห่งประเทศไทย จึงขอเรียกร้องให้คณะรัฐมนตรีได้ทบทวนการสั่งซื้อวัคซีนที่ไม่มีประสิทธิภาพที่สามารถป้องกันการติดเชื้อโควิด-19 ให้กับประชาชน เพราะเงินที่ใช้ในการจัดซื้อเป็นเงินที่มาจากภาษีของประชาชน จึงต้องดำเนินการให้สมประโยชน์แก่ประชาชนและเป็นไปตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญและกฎหมาย การดำเนินการหรือให้ความเห็นชอบกับกระบวนการที่มิได้เป็นไปตามรัฐธรรมนูญและกฎหมายคือการปฏิบัติ หรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ

สมาคมทนายความแห่งประเทศไทย ยินดีเป็นตัวแทนของประชาชนเพื่อดำเนินคดีกับผู้ที่เกี่ยวข้องอันเป็นการปกป้องผลประโยชน์และชีวิตของประชาชนที่ได้รับความเสียหายจากการดำเนินการโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายดังกล่าว

You might also like