จดหมายถึงมือสุชาติสวัสดิ์ศรีแล้ว

725

จ ด ห ม า ย ถึ ง มื อ สุ ช า ติ ส วั ส ดิ์ ศ รี แล้ว
สื บ เ นื่ อ ง จาก ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร วั ฒ น ธ ร ร ม แ ห่ ง ช า ติ มี ม ติ ย ก เ ลิ ก ก า ร ป ร ะ ก า ศ ย ก ย่ อ ง เ ชิ ด ชู เ กี ย ร ติ นาย สุ ช า ติ โดยคะแ น น เ สี ย ง เ ป็ น เ อ ก ฉั น ท์ ล่าสุด นาย สุ ช า ติ ได้ รั บ จ ด ห ม า ย ถ อ ด ถ อ น จ า ก ก า ร เ ป็ น ศิ ล ปิ น แ ห่ ง ช า ติ แ ล้ ว

~

~

ล่าสุด สุ ช า ติ ส วั ส ดิ์ ศ รี ศิ ล ปิ น แ ห่ ง ช า ติ ส า ข า ว ร ร ณ ศิ ล ป์ ปี 2554 เจ้าของ นา ม ป า ก ก า สิง ห์ ส น า ม ห ล ว ง ได้โพสต์เฟสบุ๊กส่วนตัว เ ปิ ด เ ผ ย ว่า ตนได้รับ จ ด ห ม า ย ถ อ ด ถ อ น จากการเป็น ศิ ล ปิ น แ ห่ ง ช า ติ แล้ว พร้อมกับได้ โ พ ส ต์ หนังสือฉบับดังกล่าวด้วย ทั้งนี้ ภาย ใ น เ นื้ อ ห า ภายในหนังสือ ดั ง ก ล่ า ว ได้มีการ ร ะ บุ เ ห ตุ ผ ล ของการ ถ อ ด ถ อ น นาย สุ ช า ติ จากการเป็น ศิ ล ปิ น แ ห่ ง ช า ติ ดังนี้

~

~

ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร วั ฒ น ธ ร ร ม มี ม ติ ให้ ย ก เ ลิ ก ก า ร เ ชิ ด ชู เ กี ย ร ติ นายชูชาติ โดยระบุเหตุผลว่า เนื่องจากนายสุชาติ ได้ทำการโพสต์ข้อความที่เป็น ป ร ะ เ ด็ น ขั ด แ ย้ ง ใน สั ง ค ม ลงใน สื่ อ เ ฟ ส บุ๊ ก อยู่เป็น ป ร ะ จำ โดยมี ถ้ อ ย คำหรือภาพที่ ห มิ่ น เ ห ม่ ต่ อ ส ถ า บั น พ ร ะ ม ห า ก ษั ต ริ ย์ อันเป็น ส ถ า บั น หลักที่คนไทยทั้ง ช า ติ ให้ความ เ ค า ร พ เ ทิ ด ทู น โดย ไ ม่ ส ม ค ว ร และ ไ ม่ เ ห ม า ะ ส ม ซึ่งตามบทบั ญ ญั ติ ใน รั ฐ ธ ร ร ม นู ญ แ ห่ ง ร า ช อ า ณ า จั ก ร ไ ท ย ไ ด้ บั ญ ญั ติ ไว้ใน ม า ต ร า 6 อ ง ค์ พ ร ะ ม ห า ก ษั ต ริ ย์ เป็นที่ เ ค า ร พ ผู้ ใ ด จ ะ ล ะ เ มิ ด มิ ได้ เ รื่ อ ง นี้

~

ถือเป็น วั ฒ น ธ ร ร ม ใ น สั ง ค ม ไ ท ย ที่ สำ คั ญ ซึ่ง ศิ ล ปิ น แ ห่ ง ช า ติ จะต้อง เ ค า ร พ ในหลัก วั ฒ น ธ ร ร ม ไ ท ย และ ศิ ล ปิ น แ ห่ ง ช า ติ จะต้องมี คุ ณ ส ม บั ติ ที่ เ ห ม า ะ ส ม ป ร ะ พ ฤ ติ ป ฏิ บั ติ โดยแสดง อ อ ก ท า ง ก า ย ว า จ า และ จิ ต ใ จ ที่ ไ ม่ ส่ ง ผ ล ใ ห้ ผู้ อื่ น ไ ด้ รั บ ค ว า ม เ สี ย ห า ย และ มี ค ว า ม ป ร ะ พ ฤ ติ ที่เป็น แ บ บ อ ย่ า ง ที่ ดี ข อ ง สั ง ค ม

~

ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร วั ฒ น ธ ร ร ม จึงเห็นว่า ก า ร ก ร ะ ทำของ นายสุชาติ เป็น พ ฤ ติ ก ร ร ม เ สื่ อ ม เ สี ย ต่ อ ก า ร เป็น ศิ ล ปิ น แ ห่ ง ช า ติ ตามข้อ 10 ว ร ร ค สองของ ก ฎ ก ร ะ ท ร ว ง กำหนดสาขา คุ ณ ส ม บั ติ ห ลั ก เ ก ณ ฑ์ และ วิ ธี ก า ร คั ด เ ลื อ ก และ ป ร ะ โ ย ช น์ ต อ บ แ ท น ของ ศิ ล ปิ น แ ห่ ง ช า ติ พ.ศ. 2555 และ แ ก้ ไ ข เ พิ่ ม เ ติ ม ใ น ก ฎ ก ร ะ ท ร ว ง กำ ห น ด ส า ข า คุ ณ ส ม บั ติ ห ลั ก เ ก ณ ฑ์ และ วิ ธีก า ร คั ด เ ลื อ ก และ ป ร ะ โ ย ช น์ ตอบ แ ท น ศิ ล ปิ น (ฉบับ 3) พ.ศ. 2563 ข้อ 2

ก ร ม ส่ ง เ ส ริ ม วั ฒ น ธ ร ร ม พิ จ า ร ณ า แล้ว จึง ข อ ย ก เ ลิ ก ก า ร ย ก ย่ อ ง เ ชิ ด ชู เ กี ย ร ติ ศิ ล ปิ น แ ห่ ง ช า ติ ของ น า ย สุ ช า ติ และ ง ด จ่ า ย ป ร ะ โ ย ช น์ ต อ น แ ท น อย่างไรก็ดี หาก ท่ า น ไ ม่ เ ห็ น ด้ ว ย กั บ ม ติ ดังกล่าว ส า ม า ร ถ ทำหนังสือ ต่ อ ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร วั ฒ น ธ ร ร ม แ ห่ ง ช า ติ ภ า ย ใ น 30 วั น

~

ขอบคุณข้อมูลจาก : สุชาติ สวัสดิ์ศรี

You might also like