หมอ ให้ความรู้ เรื่องวัคซีน

544

ถึ งกั บต้ อ ง อ อ กมา พู ด ห มอหม่ อ ง วอนอ ย่ าด้อ ยค่า ค นไม่ยอ มฉีด วั คซีน สูตรไขว้ ว่าเป็ นคนโง่ อย่าเอ าชี วิ ตผู้คนมาเดิม พันกับนโ ยบายแ ละกับงบพั น ล้าน อย่ าปร ะมา ทข อร้ อง

สำ นักข่าว อีจัน รายงา นว่า ภา ย หลัง ที่ประเทศไทยมี การป รับแผน การฉีดวัคซีนเป็นแบบ ไขว้ชนิด แก่ป ระ ชาช นคน คือ เข็ม แรก ซิโนแวค และ เข็มที่สอ ง แอสตร้าเซเนกา ซึ่งทำใ ห้ หลา ยค นพักฉีดสูตรนี้ จนถูกมอง ว่า ค น ที่ไ ม่เ อาวัคซีนสูตรนี้ คือค นคิดน้อย!

ล่าสุด นพ. รังสฤษฎ์ กาญจนะวณิชย์ หรือ หมอหม่อง อาจารย์แพทย์โรคหัวใจ ต้อง อ อกมาโพสต์เฟซบุ๊ก ว่า กรณีน โยบาย วั คซีนไขว้ ผมไม่เห็นด้วยกับ ก ารต่อว่าคนที่ไม่เห็นด้วยกับนโยบายนี้ ว่ า เป็นค นคิดน้อย รัฐบาลมองว่า หา กจะออกนโยบายใหญ่เร่งด่วน โดยมานั่งรอหลักฐานงานวิจัยที่ได้รับกา รยอมรับ จากนานา ชา ติ ย่อมช้า ไ ม่ทันการ

ถึงแ ม้ผมจ ะเ ชื่อว่า วิธีนี้ (วัคซีนไขว้) มีเหตุผล มี ที่มาที่น่ารับ ฟังทางวิทยาศาสตร์ และผมสนับสนุนใ ห้ประชาชนทุ กคน รับวัคซีนที่รัฐบา ลจัดหาให้โดย ไม่รีรอ เพราะสถา นการณ์มันวิกฤต เกิ นกว่าที่คิ ดไปเป็นอย่างอื่น (ข้อความนี้ ขีดเส้นใต้ 3 เส้น)

อย่างไรก็ตา มสิ่งที่ แพท ย์ นักวิชาการห ลายคนกังว ลคือ เราได้ตัด สิน ใจ เดิมพันครั้งใหญ่ ด้วยงบประมา ณหล ายพันล้านแ ละชีวิ ตของผู้คน ตลอดจนโอกาส ในการเปิดเ ศร ษฐ กิจของปร ะเ ท ศ บนฐานข้อมูล ที่ มาจากผู้เชี่ยวชาญเพีย งไม่กี่คน และเป็นข้ อ มูลจากห้องปฏิบัติการ ดูระดับภูมิต้ านทาน เป็น surrogate ของประสิ ทธิภ าพวั คซีน

มัน ไม่ใ ช่การศึกษา randomized control trial เพื่อดูประสิทธิภาพของ วิธีฉีดไ ขว้แบบนี้ เทียบ กับวิธีปกติ เป็นแบบ phase 3 clinical study ในประชากร ซึ่งเป็นขั้ นตอนปกติที่ ยา หรื อวิธีก ารรักษาใหม่ (แม้จะเป็นยาเก่า) ทุกอัน ต้องผ่าน ก่อน นำมาใช้จริง

เรา เ ดิมพัน ว่ามันจะดี จากหลักฐา นเท่าที่มีโดยเฝ้ารอ ดู “real world effectiveness” แทนข้อมูล phase 3 หา กเราสำ เร็ จ เราจะสร้างแนวทางใ หม่ ที่นา นาชาติ ต้อ งหันมามองชื่นชม และอาจพิจา รณาทำตาม แ ต่ หากเรา ล้มเหลว แพ้การเดิมพันครั้งนี้ เราจะถูกทอด ทิ้งอ ย่างโดดเดี่ยว เพราะไม่มีใค รคิดจ ะทำ แบบเรา

คนที่กังวลเรื่องนี้ ไม่น่าถูก ประณ า มว่า เป็นคนโง่ นะครับ รัฐควรอธิบายเหตุผ ลห ลักที่แท้จริง ที่เราไ ม่สามา รถดำเนินการตามแผนเดิมที่จะให้ AstraZeneca ป กติ 2 เข็ม เป็นวัคซีนหลักได้นั้ น ก็เพราะ โรง งานในไทย ที่เราหวังพึ่งพา ไม่อา จผ ลิต วัค ซีนได้พอ ได้ทันตามเป้า หมาย อีกทั้ งสัญ ญ าที่เราทำไว้กับบริษัท AZ นั้น เราไม่อาจไปเร่งรัด เอาความใดๆกับเขาได้

ผมเอง ขอสงวนสิทธิ์ไม่ตอบโต้ ต่อว่า คนออกนโยบายนี้ว่า โง่ เพราะในสถ านการณ์เร่งด่วนและทรั พยา กรจำ กัดแบบนี้ ผู้บริหารจำเป็นต้องหาทางออกที่คิดว่าดีที่สุ ด แต่ ผมอาจเรียกว่า ความประมาท ผมเชื่อว่า หากรัฐบาล อธิบายตาม เหตุผลตรงๆ น่าจะเป็นสร้างความเชื่อมั่นที่แท้จริงให้กับป ระชาชนไ ด้มา กกว่าครับ…

ขอบคุณข้อมูลจาก: Rungsrit Kanjanavanit, อีจัน

You might also like