ลูกค้า ไม่พอใจ

1,037

ลูกค้าประกัน CV – 19 ออกมารวมตัวหน้าบริษัทอาคเนย์ประกันภัยสีลม หลังไม่ได้รับค่าสินไหมประกันตามจำนวนที่เขียนไว้ในกรมธรรม์

~

~

~

วันที่ 2 ก.ย. 64 จากกรณี บริษัทประกันหลายแห่ง รวมทั้งบริษัทอาคเนย์ประกันภัย ออกมาแสดงจุดยืน ว่าไม่ทอดทิ้งลูกค้าผู้ซื้อกรมธรรม์ การติด CV – 19 แบบ เจอ จ่าย จบ

ล่าสุด ลูกค้าประกัน ได้ไปรวมตัวกันหน้าบริษัทอาคเนย์ประกันภัยสีลม เนื่องจากเคลมประกันแล้วแต่ไม่ได้รับเงินสินไหมตามที่ได้ซื้อประกันไว้ โดยรายละเอียดการคุ้มครองการจ่ายเงินนั้น มีรายละเอียด ดังนี้

~

~

ประกัน CV อาคเนย์ประกันภัย ตรวจ พบ จบ จ่าย สูงสุด 200,000 บาท

~

แผนที่1 260 บาท ตรวจพบ เ ชื้ อ จ่าย 50,000บาท

แผนที่2 519 บาท ตรวจพบ เ ชื้ อ 100,000บาท

แผนที่3 778 บาท ตรวจพบ เ ชื้ อ 150,000บาท

แผนที่4 1,037 บาท ตรวจพบ เ ชื้ อ 200,000บาท

~

**ทุกแผนประกันมีความคุ้มครองการ เ สี ย ชี วิ ต การ สู ญ เ สี ย อ วั ย วะ สายตาอันเนื่องมาจาก อุ บั ติ เ ห ตุ ทั่วไปด้วย โดยรับผลประโยขน์สูงสุด 200,000 บาท**

อย่างไรก็ตาม ยังไม่มีการชี้แจงใดๆจาก บริษัทอาคเนย์ประกันภัย

You might also like