ครม.เคาะ ช่วยเหลือ 5,000 อีก 1 เดือน

1,047

นายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบปรับกรอบวงเงินโครงการเยียวย าผู้ประกันตนมาตรา 39 และมาตรา 40 ที่ได้รับผลกระทบจากมาตรการควบคุมสูงสุดและเข้มงวดรวม 29 จังหวัดจากเดิมที่ ครม.เมื่อวันที่ 10 ส.ค.ที่ผ่านมา

~

โดยให้ขยายกรอบวงเงินเพิ่มจำนวน 44,314.0550 ล้านบาท เป็นจำนวน 77,785.0600 ล้านบาท จากเดิม 33,471.0050 ล้านบาท

สำหรับการให้ความช่วยเหลือผู้ประกันตนมาตรา 39 และ มาตรา 40 ในพื้นที่ 29 จังหวัด

ทั้งนี้ให้เป็นไปตามข้อเสนอของหน่วยงานได้แก่กระทรวงแรงงาน และสำนักงานประกันสังคมเมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2564 ดังนี้

~

~

1.ขยายระยะเวลาให้ผู้ประกันตนมาตรา 40 ในพื้นที่ 13 จังหวัด ให้สามารถ ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกันตนรายใหม่ได้ ตั้งแต่วันที่ 1- 24 สิงหาคม 2564 และ พื้นที่ 16 จังหวัด ให้สามารถขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกันตนรายใหม่ได้ ตั้งแต่วันที่ 4 – 24สิงหาคม 2564

2. ขยายการให้ความช่วยเหลือแก่กลุ่มเป้าหมายที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่กระจายของ CV-19 ในพื้นที่ 13 จังหวัด เพิ่มเติมอีก1 เดือน

~

รวมจำนวนผู้ประกันตน 29 จังหวัดมาตรา 39 และ 40 ที่ได้รับสิทธิ์ 9,385,930 คน ได้แก่ ผู้ประกันตนมาตรา 39 จำนวน 1,436,171 คน และผู้ประกันตน มาตรา 40 จำนวน 7,949,759 คน อัตราการให้ความช่วยเหลือ 5,000 บาท/คน/เดือน โดยในพื้นที่ 13 จังหวัดจะได้สิทธิ์เยียวย าเพิ่มอีก 1 เดือน

~

นอกจากนี้ยังเห็นควรมอบหมายให้กระทรวงคมนาคม พิจารณาความเหมาะสมในการจัดทำข้อเสนอโครงการเพื่อให้ความช่วยเหลือเยียวยาผู้ขับขี่รถยนต์รับจ้างบรรทุกคนโดยสารไม่เกิน 7 คน

และรถจักรยานยนต์สาธารณะที่ไม่สามารถสมัครเป็นผู้ประกันตนมาตรา 40 เนื่องจากอายุเกินคุณสมบัติที่ สปส. กำหนดไว้เสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาตามขั้นตอนของระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้องต่อไป

อย่างไรก็ตาม

You might also like