พระองค์เจ้าโสมสวลีฯ – เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ พระราชทานถุงน้ำใจแก่ผู้ติดCV

791

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา องค์ประธานกรรมการมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย เสด็จออกพร้อมด้วย พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ องค์นายกกิตติมศักดิ์ตลอดชีพมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยากสภากาชาดไทย ณ ชั้น 28 อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร

~

~

ในการนี้พระราชทานพระวโรกาสให้ นายเตช บุนนาค เลขาธิการสภากาชาดไทย เข้าเฝ้า รับพระราชทานถุงน้ำใจพึ่งพา (Help Me Bag) สำหรับผู้ ป่ ว ย ติ ด เ ชื้ อ ไ ว รั ส โ ค โ ร น า 2019 ที่กักตัวอยู่บ้าน หรือ Home Isolation

~

โดยมี นายแพทย์จเด็จ ธรรมธัชอารี เลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ และ แพทย์หญิงป่านฤดี มโนมัยพิบูลย์ ผู้อำนวยการสำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร เป็นตัวแทนเข้ารับพระราชทานถุงน้ำใจพึ่งพา เพื่อเชิญไปมอบแก่ผู้ ป่ ว ย ติด เ ชื้ อ ไ ว รั ส โ ค โ ร น า 2019 ที่กักตัวอยู่บ้าน ในระหว่างที่ยังมีสถานการณ์การแพร่ ร ะ บ า ด ของ โ ร ค ติ ด เ ชื้ อ ไ ว รั ส โ ค โ ร น า 2019 ในวงกว้าง

ถุงน้ำใจพึ่งพา (Help Me Bag) ประกอบไปด้วยเครื่องอุปโภคบริโภค ย า ป ร อ ท วั ด ไ ข้ เ ค รื่ อ ง วั ด ออกซิเจนปลายนิ้ว หน้ากากอนามัย เจล แ อ ล ก อ ฮ อ ล์ ล้างมือ และชุดสิ่งของจำเป็น

~

~

ทั้งนี้ตั้งแต่มีสถานการณ์การระบาดของ โ ค วิ ด เป็นต้นมา มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก มีส่วนร่วมในการช่วยเหลือ จัดอาหารปรุงสุกพร้อมรับประทาน มอบให้ประชาชนในชุมชนต่างๆ และที่พักคนงานหลายพื้นที่ รวมถึงการอุดหนุนอาหารจากผู้ประกอบการรายเล็ก เพื่อช่วยเหลือให้ร้านค้าต่างๆ มีรายได้ ช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน ยังมีการพระราชทานเจลแอลกอฮอล์และอุปกรณ์ทางการแพทย์ให้กับบุคลากรทางการแพทย์ เพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการควบ คุ ม โ ร ค ต่อไป

อย่างไรก็ตามจากข้อมูลศูนย์บริหารสถานการณ์ โ ค วิ ด 1 9 ล่าสุดได้รายงานยอดผู้ ติ ด เ ชื้ อ โ ค วิ ดล่าสุดในไทย พบว่ามีผู้ ป่ ว ย รายใหม่ถึง 16,536 ราย จำแนกเป็น ติ ด เ ชื้ อ ใ ห ม่ 16,208 ราย ติ ด เ ชื้ อ ภายในเรือนจำ/ที่ต้องขัง 328 ราย ผู้ ป่ ว ย สะสม 1,145,228 ราย (ตั้งแต่ 1 เมษายน) หาย ป่ ว ย กลับบ้าน 20,927 ราย หาย ป่ ว ย สะสม 957,820 ราย (ตั้งแต่ 1 เมษายน) ผู้ ป่ ว ย กำลังรักษา 177,702 ราย และ เ สี ย ชี วิ ต 264 ราย

You might also like