สมเด็จฯกรมพระศรีสวางควัฒน บําเพ็ญพระกุศลวันคล้ายวันประสูติ

488

สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ทรงบำเพ็ญพระกุศล เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ วันที่ 4 กรกฎาคม 2564 เวลา 9 นาฬิกา 57 นาที สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เสด็จออก ณ ตำหนักทิพย์พิมาน อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา ทรงบำเพ็ญพระกุศล ในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ วันที่ 4 กรกฎาคม 2564

~

~

~

ในการนี้ ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระรัตนตรัย ทรงกราบ ทรงศีล พระเทพพัชรญาณมุนี จากสำนักสงฆ์บ้านไร่ทอสี อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา ประธานสงฆ์ ถวายศีล เจ้าพนักงานศุภรัตอารธนาพระปริตร พระสงฆ์ 10 รูป เจริญพระพุทธมนต์

~

~

~

จากนั้นทรงจุดธูปเทียนที่ครอบทำน้ำพระพุทธมนต์ แล้วพระราชทานให้เจ้าพนักงานพระราชพิธีเชิญไปตั้งที่โต๊ะหน้าประธานสงฆ์ แล้วเสด็จไปทรงประเคนครอบทำน้ำพระพุทธมนต์แด่พระเทพพัชรญาณมุนี ประธานสงฆ์ พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ จบแล้ว เสด็จไปทรงประเคนสำรับภัตตาหารถวายแด่ประธานสงฆ์และพระสงฆ์ตามลำดับ

~

~

สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ทรงมีน้ำพระทัยเปี่ยมล้นด้วยพระเมตตา และความห่วงใยในทุกข์สุขของราษฎรทุกหมูเหล่า ด้วยทรงดำเนินรอยตามพระยุคลบาท การสืบสานพระราชปณิธาน ในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

~

โดยตลอดระยะเวลาเกือบ 40 ปี ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจนานัปการ ทั้งด้านการค้นคว้า วิจัย วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีในแขนงต่างๆ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของราษฎร และพัฒนาประเทศชาติให้เจริญก้าวหน้า

~

นอกจากนี้ ยังทรงสนพระทัยในศาสตร์แห่งศิลป์ควบคู่กันไปด้วย ทรงใช้วิทยาศาสตร์และศิลปะเกื้อกูลกันเพื่อประโยชน์ในการช่วยเหลือประชาชน ก่อกำเนิดเป็นโครงการในพระดำริในการนำผลงานศิลปะออกจำหน่ายและต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์เพื่อหารายได้นำไปใช้เป็นทุนทรัพย์ในการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความทุกข์ยากจากการเจ็ บไข้ได้ป่ว ยทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ

~

นับตั้งแต่เริ่มการแพร่กระจายของ CV-19 ทรงห่วงใยและพระราชทานความช่วยเหลือแก่พสกนิกรชาวไทยอย่างต่อเนื่อง โดยได้พระราชทานย า ฟาวิพิราเวียร์ และอุปกรณ์ทางการแพทย์ต่าง ๆ เพื่อสนับสนุนและรองรับวิกฤตการณ์ดังกล่าว

อีกทั้งยังมีพระกรุณาธิคุณ พระราชทานแนวพระนโยบายให้ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ดำเนินการจัดหาวั คซี นตัวเลือก ซิโนฟาร์ม เพื่อช่วยเหลือและสนับสนุนการทำงานของภาครัฐในด้านความมั่นคงด้านการสาธารณสุขของประเทศ ให้ประชาชนได้รับวั คซี นสร้างภูมิคุ้มกันได้เร็วที่สุด เพืรอป้องกันและลดการแพร่กระจายของ CV-19ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

~

ต่อจากนั้น สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เสด็จออกจากห้องพิธี ทรงรับแจกันดอกไม้และของขวัญพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ซึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลอากาศโท ภักดี แสง-ชูโต ผู้ช่วยราชเลขานุการในพระองค์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เชิญไปถวาย สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ วันที่ 4 กรกฎาคม 2564

~

~

พร้อมกันนี้ ทรงรับแจกันดอกไม้พระราชทานจาก สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง, และพระบรมวงศานุวงศ์ ซึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม และโปรดให้เชิญไปถวาย พร้อมกับทรงรับแจกันดอกไม้จากเจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลยาณี ที่เชิญไปถวาย เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ วันที่ 4 กรกฎาคม 2564

โอกาสนี้ พระราชทานพระวโรกาสให้ข้าราชบริพารหน่วยราชการในพระองค์เฝ้าถวายแจกันดอกไม้ในโอกาสนี้ด้วย จากนั้น เสด็จเข้าห้องพิธี เจ้าพนักงานเชิญเครื่องสังฆทานและเครื่องไทยธรรมวางที่หน้าพระสงฆ์ ทรงกล่าวคำถวายสังฆทาน

~

จบแล้ว เสด็จไปทรงเครื่องสังฆทานและเครื่องไทยธรรมถวายแด่พระสงฆ์ ทรงหลั่งทักษิโณทก พระเทพพัชรญาณมุนี ประธานสงฆ์ ถวายน้ำพระพุทธมนต์แด่ สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี พระสงฆ์เจริญชัยมงคลคาถา เสด็จไปทรงกราบที่หน้าเครื่องนมัสการ

ต่อมาเวลา 11 นาฬิกา 38 นาที ประทับรถยนต์พระที่นั่งไปยังหอศิลป์พิมานทิพย์ ทรงปล่อยโค จำนวน 2 คู่ ซึ่งกรมปศุสัตว์จัดถวาย เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ วันที่ 4 กรกฎาคม 2564 เพื่อพระราชทานให้แก่ นางอำไพ ศิลปชัย และนางสาวฐิติมา วงพุมมา เกษตรกร อ.ปากช่อง ในโครงการธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกรตามพระราชดำริ นำไปเลี้ยงเป็นอาชีพและขยายพันธุ์ต่อไป

~

จากนั้น ทรงปล่อยกบส่วนพระองค์ 60 ตัว ลงในสระน้ำ และทรงปล่อยพันธุ์ปลาน้ำจืด 9 ชนิด ได้แก่ ปลาตะเพียนขาว ปลาตะเพียนทอง ปลายี่สกไทย ปลาแก้มช้ ำ ปลาสร้อยขาว ปลากระแห ปลาเทโพ ปลาโพง ปลากระโห้ ซึ่งกรมประมงจัดถวาย รวม 490,000 ตัว

~

โดยทรงปล่อยพันธุ์ปลาวันนี้ 99 ตัว ส่วนที่เหลือจะนำไปปล่อยลงแหล่งน้ำที่เหมาะสมทั่วประเทศเพื่อฟื้นฟูระบบนิเวศและขยายพันธุ์ต่อไป พร้อมกันนี้ ทรงปล่อยปลาดุกและปลาช่อนส่วนพระองค์ลงสระน้ำบริเวณหอศิลป์พิมานทิพย์ เพื่อรักษาระบบนิเวศและขยายพันธุ์ต่อไป

You might also like