สพฐ. เปลี่ยนคำสั่ง เยียวยานักเรียน

1,080

เลขาฯกพฐ. มอบหมาย ให้ โรงเรียน เปิดบัญชีรองรับการจัดสรรเงินกู้จากกระทรวงการคลัง จ่ายเงินเยียวยานักเรียน 2,000 บาทต่อนักเรียน 1 คน เปิดช่องทางจ่ายเงินสด ให้ตรงยังผู้ปกครอง/นักเรียน ทันที

~

~

วันที่ 18 ส.ค. 64 ดร.อัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(เลขาธิการกพฐ.)สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ได้มีการเปลี่ยนแปลงคำสั่ง ที่จากเดิมให้แต่ละเขตพื้นที่การศึกษารับผิดชอบโอนให้ผู้ปกครองนักเรียน เปลี่ยนใหม่เป็น

~

~

~

ให้โรงเรียนรับผิดชอบดำเนินการจ่ายเงินเยียวยานักเรียน 2,000 บาทต่อนักเรียน 1 คน และเปิดช่องทางจ่ายเป็นเงินสด หรือโอนผ่านบัญชีผู้ปกครองหรือนักเรียนแทน

~

You might also like