คุมไม่อยู่แล้ว ยอดติดCV รายใหม่ 20,515 ราย

388

วันที่ 18 ส.ค.64 ศูนย์ข้อมูล โ ค วิ ด-1 9 รายงานสถานการณ์ โ ค วิ ด ในประเทศไทย พบ ป่ ว ย ใ ห ม่ รวม 20,515 ราย จำแนกเป็น ติ ด เ ชื้ อ ใ ห ม่ 20,267 ราย ติ ด เ ชื้ อ ภายในเรือนจำ/ที่ต้องขัง 248 ราย ผู้ป่ ว ย สะสม 940,094 ราย

รายงานสถานการณ์ โ ค วิ ด ในประเทศไทย

รายงานสถานการณ์ โ ค วิ ด ในประเทศไทย

รายงานสถานการณ์ โ ค วิ ด ในประเทศไทย

(ตั้งแต่ 1 เมษายน) หาย ป่ ว ย กลับบ้าน 22,682 ราย หาย ป่ ว ย สะสม 725,693 ราย (ตั้งแต่ 1 เมษายน) ผู้ ป่ ว ย กำลังรักษา 207,553 ราย เ สี ย 312 ราย

รายงานสถานการณ์ โ ค วิ ด ในประเทศไทย

รายงานสถานการณ์ โ ค วิ ด ในประเทศไทย

You might also like