ข่าวดี เริ่มแล้วฉีดไฟเซอร์ ให้ประชาชนทั่วไปวันนี้ รีบเช็กเงื่อนไข

468

จากกรณีที่สหรัฐอเมริกา ได้บริจาค วั ค ซี น โ ค วิ ด-19 ยี่ห้อไฟเซอร์ (Pfizer) ให้กับประเทศไทยจำนวน 1.5 ล้านโดส โดย วั ค ซี น ดังกล่าวถูกส่งมาแล้วหลังจากนี้คาดว่าวัคซีนอีก 1 ล้านโดสจะเข้ามาภายหลัง รวมเป็น 2.5 ล้านโดส

~

~

ล่าสุด มีรายงานว่า บางโรง บาลได้ประกาศให้ฉีดวัคซีนไฟเซอร์รอบประชาชนทั่วไปแล้ว เช่น โรง บาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา จ.ชลบุรี ซึ่งถือเป็น 1 ใน 13 จังหวัดพื้นที่สีแดงเข้ม พร้อมกับประกาศกฎเกณฑ์เบื้องต้น ใครจะได้ฉีดบ้าง มีเงื่อนไขอย่างไร โดยมีรายละเอียดดังนี้

บุคคลที่มีสิทธิ์ได้รับ วั ค ซี น

~

~

1. กลุ่มอายุตั้งแต่ 12 ปีขึ้นไป และมี โ ร ค เ รื้ อ รั ง 7 โ ร ค

2. กลุ่มสตรีมี ค ร ร ภ์ ตั้ งแต่ 12 สัปดาห์ขึ้นไป

3. กลุ่มอายุ 60 ปีขึ้นไป

หมายเหตุ : ต้องไม่เคยได้รับ วั ค ซี นเข็มแรกมาก่อน

~

7 โ ร ค ได้แก่

1. ระบบทางเดิน ห า ย ใจ

2. หัว ใจและหลอด เ ลื อ ด

~

3. ไ ต ว า ย

4. ม ะ เ ร็ ง และภาวะภูมิคุ้มกันต่ำ

5. เ บ า หวาน

~

6. อ้ ว น

7. หลอด เ ลื อ ด ส ม อ ง

หลักฐานที่ต้องใช้ในการฉีด วั ค ซี น โ ค วิ ด

1. บัตรประชาชน

2. ใบแสดงหลักฐานว่าเป็น โ ร ค เ รื้ อ รั ง (กลุ่มผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป ไม่ต้องใช้)

You might also like