สธ.ได้รับจัดสรรงบกว่า 12,000 ล้านบาท สู้CV

541

นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ให้สัมภาษณ์ว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) วันที่ 10 สิงหาคม 2564 ได้มีมติเห็นชอบอนุมัติงบประมาณ 12,669,218,318 บาท
ให้กระทรวงสาธารณสุข จากงบกลาง รายการค่าใช้จ่ายในการบรรเทา แก้ไขปัญหา และเยียวยา ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการ ร ะ บ า ด ของ โ ร ค ติด เ ชื้ อ ไ ว รั ส CV-19 ระยะการ ร ะ บ า ด ระลอกเมษายน 2564 ประกอบด้วย

~

~

~

– ค่าตอบแทนเสี่ยงภัย ค่าล่วงเวลา (OT) และอื่นๆ เพื่อเป็นขวัญกำลังใจกับเจ้าหน้าที่ จำนวน 4,543,574,263 บาท

– ค่าใช้สอย จำนวน 1,542,027,703 บาท เพื่อใช้ในการดำเนินการต่าง ๆ อาทิ โรงพยาบาลสนามทั้งส่วนกลางและภูมิภาค เพื่อรองรับผู้ติด เ ชื้ อ การค้นหาเชิงรุก ค่าฉีด วั ค ซี น และการตรวจทางห้องปฏิบัติการ ค่าจ้างเหมาบริการอื่นๆ เป็นต้น

~

~

– ค่าวัสดุ จำนวน 6,367,645,590 บาท เป็นค่า ย าฟาวิพิราเวียร์ เรมเดซิเวียร์ เวชภัณฑ์ วัสดุวิทยาศาสตร์ ร่วมถึงวัสดุสำหรับ อสม. เพื่อใช้ในการป้องกัน โ ร ค ย าสมุนไพร

– งบลงทุน ครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง จำนวน 215,970,762 บาท โดยมีระยะเวลาการใช้จ่ายตั้งแต่เดือนกรกฎาคม-กันยายน 2564

~

นายอนุทินกล่าวต่อว่า สำหรับ ย า ฟาวิพิราเวียร์ ขณะนี้มีจำนวน 15.1 ล้านเม็ด และได้ให้องค์การเภสัชกรรมจัดหาเพิ่ม โดยทยอยส่งมอบในเดือนสิงหาคม กันยายนรวม 120 ล้านเม็ด และในเดือนตุลาคม ธันวาคม 2564 มีแผนจัดหาและส่งมอบอีกเดือนละ 100 ล้านเม็ด

~

ได้กำชับให้ทุกจังหวัดเร่งรัดดำเนินการเบิกจ่าย ให้เสร็จสิ้นภายในระยะเวลาที่กำหนด โดยเฉพาะค่าตอบแทนเสี่ยงภัย ค่าล่วงเวลา เพื่อเป็นขวัญกำลังใจบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขที่ทุ่มเทปฏิบัติงาน ทั้งการดูแลรักษาผู้ ป่ ว ย

การคัดกรองค้นหาผู้ติด เ ชื้ อ การป้องกันควบคุม โ ร ค รวมทั้งการเบิกจ่ายงบประมาณต่าง ๆ ต้องโปร่งใส ตรวจสอบได้ นายอนุทินกล่าว

~

เรียบเรียงโดย ทีมงาน siamtoday

You might also like