หมอเฉลิมชัย เผยสิ้นเดือนนี้งานใหญ่ กางข้อมูล คนไทยอาจติด CV ถึงล้าน

381

10 สิงหาคม 2564 น.พ.เฉลิมชัย บุญยะลีพรรณ รองประธานกรรมาธิการการสาธารณสุข วุฒิสภา โพสต์ข้อความลงบน Blockdit โดยใช้ชื่อ ร้อยแปดพันเก้ากับหมอเฉลิมชัย ระบุข้อความว่า

~

~

~

แนวโน้ม โ ค วิ ด-1 9 ของไทย มีโอกาสติดเชื้อครบ 1 ล้านราย และ เ สี ย ครบ 1 หมื่นราย ภายในสิ้นเดือนสิงหาคมนี้

จากสถานการณ์ ในประเทศไทย ต่อเนื่องกันมาสามระลอกนั้น

จะพบว่าระลอกที่หนึ่ง

ติด เ ชื้ อ 4000 ราย

~

เ สี ย 60 ราย

เป็นไ ว รั ส ส า ย พันธุ์หลักเดิม

ระลอกที่สอง

ติด เ ชื้ อ 24,000 ราย

เ สี ย 34 ราย

~

~

เป็น ไ ว รั ส สายพันธุ์หลักเดิมเช่นกัน

ระลอกที่สาม ซึ่งเริ่มต้นเมื่อ 1 เมษายน 2564 เป็น ไ ว รั ส สายพันธุ์อัลฟ่าและตามด้วยไว รั ส สายพันธุ์เดลต้าซึ่งรวดเร็ว

วันที่ 10 สิงหาคม 2564

มีผู้ติด เ ชื้ อ สะสมระลอกที่สาม 767,088 ราย

เ สี ย สะสมระลอกที่สาม 6494 ราย

ถ้าคิดเป็นจำนวนผู้ ติ ด เ ชื้ อ สะสมทั้งหมดคือ 795,951 ราย ขาดอีก 204,049 ราย ก็จะครบ 1 ล้านราย

เมื่อนำวันที่เหลือก่อนจะถึงสิ้นเดือนนี้ 21 วัน ไปหาค่าเฉลี่ย ก็พบว่าถ้ามีผู้ติด เ ชื้ อ เพิ่มขึ้นวันละ 9716 ราย จะทำให้ยอดผู้ติด เ ชื้ อ สะสมเกินกว่า 1 ล้านราย

~

ส่วนจำนวน ผู้ เ สี ย

สะสมระลอกสาม 6494 ราย

สะสมทั้งหมด 6588 ราย

ขาดอีก 3412 รายก็จะครบ 1 หมื่นราย

หรือเพิ่มอีกวันละ 162 ราย

~

สรุปว่า ไวรัสสายพันธุ์เดลต้ามีความสามารถในการ แ พ ร่ ร ะ บ า ด กว้างขวางและรวดเร็วมาก มากกว่าไวรัสสายพันธุ์อัลฟ่า 60% และมากกว่าสายพันธุ์เดิมกว่าเท่าตัว

จึงทำให้การติด เ ชื้ อ ทั่วโลก มีอัตราเร่ง และอัตราผู้ เ สี ย สูงเป็นเงาตามตัว

สำหรับประเทศไทยของเรา ถ้ามีผู้ติด เ ชื้ อ เกินกว่าวันละ 9716 ราย ต่อเนื่องกันไปถึงสิ้นเดือนนี้ ผู้ติด เ ชื้ อ สะสมจะเกิน 1 ล้านราย

และจำนวนผู้ เ สี ย ถ้าเพิ่มเกินกว่าวันละ 162 ราย จะมีผู้ เ สี ย สะสมเกินกว่า 1 หมื่นราย

~

อย่างไรก็ตาม แม้ตัวเลขดังกล่าวจะดูว่ามีค่อนข้างมาก แต่เมื่อนำไปเปรียบเทียบกับประเทศในยุโรป ซึ่งมีจำนวนประชากรใกล้เคียงกัน เช่น อังกฤษและฝรั่งเศส

ก็จะพบว่าตัวเลขของประเทศไทย ยังดีกว่ามาก เพราะอังกฤษและฝรั่งเศสติด เ ชื้ อ ไปแล้วประเทศละ 6 ล้านราย และ เ สี ย ไปแล้วประเทศละกว่า 1 แสนราย

โดยฝรั่งเศส

ติด เ ชื้ อ 6,310,933 ราย

เ สี ย 112,288 ราย

ประชากร 65.43 ล้านคน

ส่วนอังกฤษ

ติด เ ชื้ อ 6,094,243 ราย

เ สี ย 130,357 ราย

ประชากร 68.27 ล้านคน

~

เมื่อเปรียบเทียบกับของประเทศไทย

ติด เ ชื้ อ 795,951 ราย

เ สี ย 6588 ราย

ประชากร 69.99 ล้านคน

You might also like