เปิดช่องทางยื่นออนไลน์ เพื่อขอรับเงินช่วยเหลือ 3,000

722

วันนี้ (10 ส.ค. 64) เวลา 16.00 น. นายอนุกูล ปีดแก้ว รองปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รองปลัด พม.) ในฐานะโฆษกกระทรวง พม. พร้อมด้วยนางสาวซาราห์ บินเย๊าะห์ รองอธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ (รองอธิบดี พส.) ในฐานะโฆษก พส. ร่วมเปิดเผยเกี่ยวกับการยื่นขอรับบริการเงินช่วยเหลือแบบออนไลน์ (E-Service)

~

~

~

ซึ่งเป็นเงินสงเคราะห์ครอบครัวผู้มีรายได้น้อยและผู้ไร้ที่พึ่ง ผ่านการยื่นคำร้องในระบบ “ยื่นคำขอรับบริการ” ในเว็บไซต์ http://www.dsdwservice.dsdw.go.th/Petitions/Petition

นายอนุกูล กล่าวว่า กระทรวง พม. มีภารกิจสำคัญในการช่วยเหลือดูแลกลุ่มเป้าหมายที่ประสบปัญหาความเดือดร้อนทางสังคม ซึ่ง พส. ได้มีนโยบายเปิดช่องทางการช่วยเหลือแบบออนไลน์ (E-Service) เพิ่มเติม

เพื่ออำนวยความสะดวกและการให้บริการด้วยความรวดเร็วแก่กลุ่มเป้าหมายในช่วงสถานการณ์ โ ร ค โ ค วิ ด -1 9 ซึ่งจากเดิมที่จะต้องเดินทางเข้าไปขอความช่วยเหลือด้วยตนเองที่หน่วยงานของกระทรวง พม. ทั้งในส่วนกลางและต่างจังหวัดทั่วประเทศ

สำหรับผู้ขอรับเงินสงเคราห์ครอบครัวผู้มีรายได้น้อยและผู้ไร้ที่พึ่งแบบออนไลน์ (E-Service) สามารถยื่นคำร้องในระบบ “ยื่นคำขอรับบริการ” ในเว็บไซต์ http://www.dsdwservice.dsdw.go.th/Petitions/Petition โดยมีคุณสมบัติเป็นผู้ที่ประสบปัญหาความเดือดร้อน ครอบครัวผู้มีรายได้น้อย

~

~

ด้วยเหตุที่หัวหน้าครอบครัว เ สี ย ท อ ด ทิ้ง ส า บ สู ญ หรือต้องโทษ จ ำ คุ ก เ จ็ บ ป่ ว ย หรือ พิ ก า รไม่สามารถประกอบอาชีพได้ ประสบปัญหายากลำบากไม่สามารถดูแลครอบครัวได้ และคนไร้ที่พึ่ง

~

ตามระเบียบ พส. ว่าด้วยการสงเคราะห์ครอบครัวผู้มีรายได้น้อยและผู้ไร้ที่พึ่ง พ.ศ. 2552 โดยให้ความช่วยเหลือครอบครัวละไม่เกิน 3,000 บาท

นางสาวซาราห์ กล่าวเพิ่มเติมว่า เมื่อได้รับข้อมูลในระบบ ทางเจ้าหน้าที่ พส. จะโทรกลับเพื่อติดต่อสอบถาม และนัดหมายวันลงพื้นที่เยี่ยมบ้าน จากนั้น เจ้าหน้าที่จะลงพื้นที่เยี่ยมบ้านตามหลักและกระบวนการสังคมสงเคราะห์

~

เพื่อตรวจสอบข้อมูลและข้อเท็จจริงตามที่กรอกไว้และสุดท้าย จะมีการพิจารณาคุณสมบัติของผู้ขอรับเงินสงเคราะห์ฯ ว่าเป็นไปตามระเบียบฯ โดย พส. จะโอนเงินเข้าบัญชีโดยเร็วที่สุด ผ่านระบบ Krungthai Corporate Online

ที่มา SocialMsociety (กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์)

You might also like