สหรัฐฯ เตือนพลเรือน งดเข้าไทยและอีกหลายประเทศชั่วคราว

457

สหรัฐฯ เตือนพลเรือน งดเข้าไทยและอีกหลายประเทศชั่วคราว แม้ได้วัคซีนครบแล้ว หลังยอด CV19พุ่ งสูง ซีดีซี รวมทั้ง กระทรวงต่างประเทศ ได้ประกาศปรับระดับคำเตือนการเดินทางไปต่างประเทศครั้งล่าสุด เมื่อวานนี้ โดยปรับให้ประเทศไทย อยู่ในระดับ 4 ซึ่งเป็นระดับความเสี่ยงมากสูงสุดต่อการแพร่CV19

~

~

โดยแนะให้พลเรือนชาวอเมริกัน งดการเดินทางไปยังประเทศไทย แม้ว่าผู้เดินทางจะได้รับการ ฉี ด วั ค ซี น ครบโดสแล้วก็ตาม แต่ก็อาจมีความเสี่ยงที่ได้ติดCV19 กลายพั นธุ์ ได้ หลังจากตัวเลขผู้ติดรายใหม่ ในไทยเพิ่มสู งขึ้นอย่างต่อเนื่อง

~

~

นอกจากอิสราเอล , ฝรั่งเศส , ไอซ์แลนด์ ก็ถูกปรับระดับคำเตือน ให้เป็นระดับ 4 ให้พลเรือนงดการเดินทางไปยังประเทศเหล่านี้อีกด้วย อย่างไรก็ตาม ซีดีซี และ กระทรวงต่างประเทศสหรัฐ ได้ปรับลดระดับคำเตือนการเดินทางของแคนาดา มาอยู่ในระดับ 2

~

ซึ่งเป็นระดับความเสี่ยง ปานกลาง ด้วย ซึ่งสอดรับ กับที่รัฐบาลแคนาดา ดำเนินการเปิดพรมแดนที่ติดกันสหรัฐฯ อนุญาตให้ชาวอเมริกัน ที่ฉีดวัคซีนครบโดสแล้ว หรือ มีผลตรวจCV19 เป็นลบ สามารถเดินทางเข้าแคนาดาได้เป็นครั้งแรก ในรอบ 16 เดือน นับตั้งแต่CV19 เริ่มการแพร่ ร ะ บ า ด ไปทั่วโลก

You might also like