พระบทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

912

วันที่ 8 สิงหาคม 2564 เว็บไซต์ จส.100 รายงานว่า นางพัชรี อาระยะกุล ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เปิดเผยว่า จากกรณีพบว่ามีเ ด็ กกำ พ ร้ า ที่พ่อแม่จากไปด้วยCV19 เพิ่มสูงขึ้น กรมกิจการเ ด็ กและเยาวชน จึงออกมาตรการและประสานความร่วมมือไปยังหน่วยงาน และองค์กรที่เกี่ยวข้อง ในการจัดบริการช่วยเหลือเด็ก และครอบครัวที่ได้รับผลกระทบ

~

~

การช่วยเหลือจะเน้นรูปแบบการดูแลโดยใช้ครอบครัวเป็นฐานและรักษาความสัมพันธ์ภายในครอบครัว นอกจากนี้ยังได้มอบหมายให้ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด ทุกจังหวัด เร่งเข้าไปช่วยเหลือ โดยดำเนินการสงเคราะห์คุ้มครองสวัสดิภาพ ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546 พร้อมวางแผนร่วมกับทีมสหวิชาชีพ และจัดสวัสดิการสังคมที่เหมาะสมกับความต้องการของเด็กในด้านต่าง ๆ

~

ทั้งนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระราชประสงค์รับเด็กที่ผู้ปกครองที่จากไปเพราะ CV 19 เป็นเ ด็ กนักเรียนในพระบรมราชานุเคราะห์ เ ด็ กกลุ่มนี้จะได้รับการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ และสามารถเรียนได้สูงที่สุดตามความสามารถของเด็ก โดยกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จะดำเนินการประสานขอทุนการศึกษาให้กับเ ด็ กก ำ พร้ าทั้งหมด และพิจารณาว่าแต่ละครอบครัวที่เ ด็ กอยู่ด้วยมีญาติหรือไม่ ถ้ามีญาติดูแลก็จะเข้าสู่กองทุนคุ้มครองเด็กที่สามารถดูแลครอบครัวอุปถัมภ์ได้ โดยจะมอบเงินดูแลจนกว่าเด็กจะจบการศึกษา

~

ทรงพระเจริญ

~

นอกจากนี้ ยังมีความร่วมมือกับกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา สถาบันสุขภาพ จิ ต เ ด็ กและวัยรุ่นราชนครินทร์ รวมถึง กรมสุขภาพจิต และ องค์การยูนิเซฟประเทศไทย จัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือเ ด็ กCV 19 เพื่อดำเนินการแก้ปัญหาและให้ความช่วยเหลือเ ด็ กและครอบครัวที่ได้รับผลกระทบอย่างเร่งด่วน หากผู้ใดพบเห็นเ ด็ กกำพ ร้ า หรือกลุ่มเปราะบาง กำลังประสบปัญหาทางสังคมและได้รับความเดือดร้อนจากผลกระทบของCV 19 สามารถติดต่อขอความช่วยเหลือได้ทันทีที่

– ศูนย์ช่วยเหลือสังคม สายด่วน พม. โทร. 1300

– สายด่วนคน พิ การ โทร. 1479

– สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดทั่วประเทศ

– อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ในพื้นที่

ขอบคุณข้อมูลจาก จส.100

You might also like