เงื่อนไขรับวัคซีนโมเดอร์นาฟรี โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

859

นับเป็นเรื่องที่ทำให้ชาวไทยอุ่นใจขึ้นมาอย่างหนึ่ง เมื่อมีประกาศด่วนจากสภากาชาดไทยว่า จะฉีดวั ค ซีนโมเดอร์นาให้กับประชาชนฟรี ซึ่งก่อนหน้านี้น.ส.ธีรรัตน์ สำเร็จวาณิชย์ โฆษกกรรมาธิการวิสามัญพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปี 2565 ได้กล่าวว่า ในการประชุมพิจารณางบประมาณของกระทรวงสาธารณสุข จากการสอบถามสภากาชาดไทย ในฐานะ 1 ใน 5 หน่วยงานรัฐ ที่มีอำนาจในการเจรจาจัดซื้อวัคซีนว่า มีโอกาสหรือไม่ที่สภากาชาดไทยจะเป็นผู้เจรจาจัดซื้อวัคซีนทางเลือก

~

~

ขณะเดียวกัน นายเตช บุนนาค เลขาธิการสภากาชาดไทย ได้เผยว่า ได้มีการดีลจัดซื้อวัคซีนทางเลือกโมเดอร์นา กับบริษัทผู้ผลิตเรียบร้อยแล้ว จำนวน 1 ล้านโดส เพื่อนำเข้ามาฉีดให้ประชาชนฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย ซึ่งขณะนี้อยู่ในขั้นตอนการเจรจาเสร็จเรียบร้อยแล้ว แต่ขั้นตอนการนำเข้าจะอยู่ที่องค์การเภสัชกรรมเป็นผู้รับผิดชอบ จึงขึ้นอยู่กับองค์การเภสัชกรรมจะนำเข้ามาได้เมื่อใด

~

โดยรายละเอียดเอกสารระบุว่า ขณะนี้สภากาชาดไทยได้สั่งจองวั ค ซีนป้องกัน cv-19 โมเดอร์นาจำนวนหนึ่งจากผู้แทนจำหน่ายในประเทศไทยผ่านองค์การเภสัชกรรม เพื่อนำวั ค ซีนมาฉีดบริการให้กับประชาชนกลุ่มเป้าบางและกลุ่มต่างๆ โดยไม่คิดมูลค่าตามภารกิจของ สภากาชาดไทย

ทั้งนี้สภากาชาดไทยจะได้จัดสรรโควตาฉีดวั ค ซี น covid จำนวนหนึ่งให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพื่อนำไปฉีดให้กับประชาชนกลุ่มเปราะบางและกลุ่มต่างๆ ในพื้นที่

~

โดยมีเงื่อนไขสำคัญว่าต้องดำเนินการฉีดให้ประชาชนโดยไม่คิดมูลค่าและแผนการฉีดวั คซีนดังกล่าวต้องได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการควบคุมโ ร คจังหวัดและเงื่อนไขอื่นๆ ซึ่งเงื่อนไขการดำเนินการมีดังนี้

1. องค์การบริหารส่วนจังหวัดหรืออบจต้องจัดทำแผนการขอรับการ จัดสรรวั ค ซีนเพื่อนำวัคซีนไปฉีดให้กับประชาชนกลุ่มเป้าหมายตามที่สภากาชาดไทยกำหนดพร้อมจำนวนคนในแต่ละกลุ่มเป้าหมายจำนวน 5 กลุ่มได้แก่


– คน พิ ก า ร ผู้ป่วยติ ดเตียงสตรีตั้งค ร ร ภ์ที่ยังไม่เคยได้รับวัคซีนป้องกันcv-มาก่อน

~

~

– ผู้สูงอายุ 70 ปีขึ้นไปที่ยังไม่เคยได้รับวัคซีนป้องกัน cv-19 มาก่อน

– บุคลากรทางการแพทย์และพยาบาลในถิ่นทุรกันดาร

~

– ผู้ที่ทำงานประจำอยู่ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กครูผู้สอนในโรงเรียนอนุบาลหรือครูอาจารย์ที่ทำหน้าที่สอนหนังสือในโรงเรียนที่ยังไม่เคยได้รับวัคซีนป้องกัน cv-19 มาก่อน

– บุคลากรที่ต้องออกปฏิบัติงานสัมผัสประชาชนตามโครงการฉีดวัคซีนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดที่ยังไม่เคยได้รับวั ค ซี นป้องกัน cv-19 มาก่อนและบุคคลที่ยังไม่สามารถรับการฉีดวั ค ซี นได้เนื่องจากติดขัดระเบียบหรือกฎหมาย

2. องค์การบริหารส่วนจังหวัดอบจต้องเสนอแผนการขอรับการจัดสรรวัคซีนโดยต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้ว่าราชการจังหวัดในฐานะประธานคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อจังหวัด

~

~

3. เงื่อนไขที่สำคัญที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดต้องดำเนินการมีดังต่อไปนี้

– องค์การบริหารส่งจังหวัดที่ต้องการเข้าร่วมโครงการกับสภากาชาดไทยต้องสนับสนุนงบประมาณค่าวั ค ซีน cv-19modena ราคา 1,300 บาทต่อ 1 โดสให้แก่สภากาชาดไทยเพื่อนำไปจัดซื้อวั ค ซี นป้องกัน covid-19 Moderna มาให้กับองค์การบริหารส่วนจังหวัดสำหรับเงินค่า ฉี ด วัค ซี นโดนละ 1,300 บาทนั้นเมื่อหักต้นทุนวั ค ซี นและค่าบริการจัดการตามโครงการแล้วเงินส่วนที่เหลือจากค่าใช้จ่ายดังกล่าวจะนำเข้าสมทบกองทุนสภากาชาดไทยเพื่อจัดสรรวั ค ซี น covid19 และยารักษาโรค cv-19 สำหรับประชาชนต่อไป

~

– องค์การบริหารส่วนจังหวัดต้องจัดการบริการฉี ด วั ค ซีนให้กับประชาชนตามกลุ่มเป้าหมายโดยไม่คิดมูลค่าและห้ามนำไปจำหน่ายโดยเด็ดขา

– เมื่อสภากาชาดไทยแจ้งจัดสรรโควตาให้กับองค์การบริหารส่วนจังหวัดแล้วขอให้ชำระเงินเต็มตามจำนวนที่ได้รับการอนุมัติจากสภากาชาดไทยภายในวันที่ 23 กรกฎาคม 2564 ก่อนเวลา 12:00 น.

~

– สภากาชาดไทยจะทยอยจัดสรรวัคซีนได้ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2560 เป็นต้นไป

You might also like