ราชกิจจาฯ ประกาศยกเลิก ล้ ม ละลาย ยิ่งลักษณ์

332

ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศ เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ เรื่อง ยกเลิกการล้มละลายบุคคลนามสกุลดัง “ยิ่งลักษณ์ หนุนภักดี” ตามมาตรา 135 (1) แห่งพระราชบัญญัติ ล้มละลาย พุทธศักราช 2483 4 สิงหาคม 64 ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ เรื่อง ยกเลิกการล้มละลายของจําเลย คดีหมายเลขแดงที่ ล. 15670/2552 กองบังคับคดีล้มละลาย 6 ศาลล้มละลายกลาง กรมบังคับคดี กระทรวงยุติธรรม

~

~

~

ขอแจ้งให้ทราบทั่วกันว่า ตามประกาศเจ้าพนักงานพิทัษ์ทรัพย์ลงวันที่ 11 มีนาคม 2559 ว่าศาลล้มละลายกลางได้มีคําสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาดของ นางยิ่งลักษณ์ หนุนภักดี จําเลย เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2558 นั้น

~

บัดนี้ ศาลล้มละลายกลางได้มีคําสั่งยกเลิกการล้มละลายของ นางยิ่งลักษณ์ หนุนภักดี จําเลย ตามมาตรา 135 (1) แห่งพระราชบัญญัติ ล้มละลาย พุทธศักราช 2483 ตั้งแต่วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 แล้ว ประกาศ ณ วันที่ 26 มีนาคม พ.ศ.2564 นิภา พิมพ์ศรี เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์

~

~

ขอบคุณข้อมูลจาก ราชกิจจานุเบกษา

You might also like