ข่าวดี บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ รับเงินเยียวยาเพิ่มอีก นาน 6 เดือน

496

เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2564 ที่ผ่านมาทางเพจ สำนักประชาสัมพันธ์เขต 7 กรมประชาสัมพันธ์ ได้โพสต์ภาพแจ้งเงินโอนเข้าบัตร 7 ราการ โดยตั้งแต่ตั้งแต่เดือน ก.ค.- ธ.ค.2564 ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือบัตรคนจน จะได้รับเงินค่าครองชีพ เพิ่มเติมเดือนละ 200 บาท เป็นระยะเวลาทั้งหมด 6 เดือน

โดยจะมีเงินโอนเข้า 7 รายการในบัตรคนจน ได้แก่

1.ซื้อสิ้นคา 200 -300 บาท

2.เพิ่มกำลังซื้อ 200 บาท

3.ค่าเดินทาง 500 บาท

4.ซื้อก๊าซหุ้งต้ม 45 บาท ( รอบ 3 เดือน )

5.ค่าไฟฟ้า 230 บาท

6.ค่าน้ำประปา 100 บาท

7.ผู้ พิ ก า ร 200 บาท

ขอบคุณที่มาจาก เพจ สำนักประชาสัมพันธ์เขต 7 กรมประชาสัมพันธ์

You might also like