ประกาศ ราชกิจจาฯ

425

เมื่อวันที่ 5 ส.ค. ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กำหนด ผู้ ป่ ว ย ฉุกเฉิน โ ร ค ติดต่ออันตรายตามกฎหมายว่าด้วย โ ร ค ติดต่อกรณี โ ร ค ติ ด เ ชื้ อไ ว รั ส หรือ โ ร ค CV-19 (ฉบับที่ 2) ใจความระบุว่า เนื่องจากสถานการณ์การ แ พ ร่ ร ะ บ า ด ของ โ ร ค ติ ด เ ชื้ หรือ โ ร ค CV-19 ในปัจจุบัน รัฐได้กำหนดมาตรการในการป้องกัน โ ร ค CV-19 ตามแผนงาน โครงการ หรือกิจกรรมการป้องกันและขจัด โ ร ค CV-19 จากสถานพยาบาลที่ภาครัฐกำหนดโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

~

~

~

~

หากบุคคลผู้รับการ ฉี ด วั ค ซี น เกิดอาการแพ้ วั ค ซี น หรืออาการไม่พึงประสงค์ที่เกิดจากการฉี ด วั ค ซี น CV-19 บุคคลดังกล่าวมจึงมีความจำเป็นต้องได้รับการรักษาพยาบาลโดยฉุกเฉินจากสถานพยาบาลตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล จึงเป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติมประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กำหนด ผู้ ป่ ว ย ฉุกเฉิน โ ร ค ติดต่ออันตรายตามกฎหมายว่าด้วย โ ร ค ติดต่อ กรณี โ ร ค CV-19

~

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 6 วรรคหนึ่ง แห่งพ.ร.บ.สถานพยาบาล พ.ศ.2541 และมาตรา 33/1 แห่งพ.ร.บ.สถานพยาบาล พ.ศ. 2541 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดย พ.ร.บ.สถานพยาบาล (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2559 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขโดยคำแนะนำของคณะกรรมการสถานพยาบาล จึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้

~

~

โดยข้อ 3 ให้ผู้ป่ว ย โ ร ค ติด เ ชื้ อ CV-19 ซึ่งเป็น โ ร ค ติดต่ออันตรายตามกฎหมายว่าด้วย โ ร ค ติดต่อ และบุคคลกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับการป้องกัน CV-19 โดยการฉีด วั ค ซี น ตามแผน โครงการ หรือกิจกรรมการป้องกันและขจัด CV-19 จากรัฐโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

~

ทั้งนี้ ไม่รวมถึง วั ค ซี น ทางเลือกที่ให้บริการโดยสถานพยาบาลตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล ซึ่งเรียกเก็บค่าใช้จ่ายจากผู้รับการ ฉี ด วั ค ซี น เป็นผู้ป่ว ยฉุกเฉินซึ่งจำเป็นต้องได้รับการรักษาพยาบาลโดยฉุกเฉิน จากสถานพยาบาลตามมาตรา 36 แห่งพ.ร.บ.สถานพยาบาล พ.ศ. 2541 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพ.ร.บ.สถานพยาบาล ฉบับที่ 4 พ.ศ. 2559

~

~

เรียบเรียงโดย ทีมงาน siamtoday

You might also like