ราชกิจจาฯ ประกาศยกเลิกล้มละลาย ยิ่งลักษณ์

493

เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม ผู้สื่อข่าวรายงานว่าราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ เรื่อง ยกเลิกการล้มละลายของจําเลย

~

~

~

คดีหมายเลขแดงที่ ล. 15670/2552 กองบังคับคดีล้มละลาย 6 ศาลล้มละลายกลาง กรมบังคับคดี กระทรวงยุติธรรม

~

ขอแจ้งให้ทราบทั่วกันว่า ตามประกาศเจ้าพนักงานพิทัษ์ทรัพย์ลงวันที่ 11 มีนาคม 2559 ว่าศาลล้มละลายกลาง

ได้มีคําสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาดของ นางยิ่งลักษณ์ หนุนภักดี จําเลย เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2558 นั้น

~

บัดนี้ ศาลล้มละลายกลางได้มีคําสั่งยกเลิกการล้มละลายของ นางยิ่งลักษณ์ หนุนภักดี จําเลย ตามมาตรา 135 (1)

~

แห่งพระราชบัญญัติ ล้มละลาย พุทธศักราช 2483 ตั้งแต่วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 แล้ว ประกาศ ณ วันที่ 26 มีนาคม พ.ศ.2564 นิภา พิมพ์ศรี เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์

ขอบคุณ ราชกิจจานุเบกษา

You might also like