มหาดไทย มีคำสั่งด่วน ให้ทุกจังหวัดทั่วประเทศ

970

วันนี้ (20 ก.ค.64) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า กระทรวงมหาดไทยได้มีคำสั่งด่วน ให้ปลัดกรุงเทพมหานคร และผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศ รับทราบและปฏิบัติตามมาตรการล็อกดาวน์เข้ม 13 จังหวัด

~

~

~

เริ่มตั้งแต่วันนี้ (20 ก.ค.64) โดยให้เข้มงวดทุกมาตรการ และให้ท้องถิ่น ภาคเอกชน รวมทั้งจิตอาสา ช่วยกระจายอาหาร น้ำดื่ม และสิ่งอุปโภคบริโภคที่จำเป็น เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนผู้ได้รับผลกระทบ

~

~

~

โดยเฉพาะผู้ด้อยโอกาสและกลุ่มเปราะบาง เร่งกระจายตรวจเชิงรุก และ เตรียมความพร้อมรองรับผู้ติดเชื้ อแบบบูรณาการ

~

อีกมาตรการสำคัญ คือ การตั้งตั้งด่านตรวจ จุดตรวจ จุดสกัด โดยเฉพาะในพื้นที่เขตติดต่อกับจังหวัดสีแดงเข้ม ได้แก่ สมุทรสงคราม ราชบุรี กาญจนบุรี สุพรรณบุรี อ่างทอง ลพบุรี สระบุรี นครนายก ปราจีนบุรี สระแก้ว จันทบุรี ระยอง นครศรีธรรมราช พัทลุง และ สตูล

~

เพื่อเป็นจุดตรวจเข้มแข็งคัดกรองการเดินทาง ข้ามเขตพื้นที่รอยต่อ กรณีเป็นบุคคลที่นอกเหนือตามการยกเว้น ของคำสั่งอย่างเข้มงวด

~

โดยกระทรวงมหาดไทยยังย้ำให้เข้มงวด เพื่อให้ประชาชนหลีกเลี่ยง จำกัด หรืองดเว้นภารกิจ ที่ต้องเดินทางออกนอกเคหสถานโดยไม่จำเป็น

~

อย่างไรก็ตาม มหาดไทยมีคำสั่งด่วน ให้ทุกจังหวัดทั่วประเทศ ปฏิบัติตามมาตรการล็อกดาวน์เข้ม 13 จังหวัด เริ่มตั้งแต่วันนี้

You might also like