กรมพระศรีสวางควัฒน พระราชทานวัคซีนซิโนฟาร์ม

765

วันที่ 19 ก.ค. ที่หน่วยบริการฉีดวัคซีนโควิด-19 อาคารศรีนิบง ศูนย์เยาวชนเทศบาลนครยะลา อ.เมือง จ.ยะลา ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี โปรดเกล้าฯ พระราชทานวั ค ซี น ซิโนฟาร์ม (Sinopharm) จำนวน 6,400 โดส ให้กับโรงพยาบาลยะลา และศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านทักษิณ จังหวัดยะลา โดยมี นายชัยสิทธิ์ พานิชพงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา

~

~

พร้อมด้วยส่วนราชการ บุคลากรทางการแพทย์ รับมอบ เพื่อกระจายให้แก่ประชาชนผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ ผู้ที่มีรายได้น้อยและชุมชนในพื้นที่เ สี่ ย ง เนื่องในโอกาสเจริญพระชนมายุครบ 64 พรรษา 4 กรกฎาคม 2564 เพื่อช่วยให้ประชาชนเข้าถึงวัคซีนตัวเลือกซิโนฟาร์ม และได้รับวัคซีนสร้างภูมิคุ้มกันได้เร็วที่สุด

~

โอกาสนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา ได้รับมอบวัคซีนพระราชทาน เบื้องหน้าพระฉาย าลักษณ์ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี จากนั้นได้พบปะผู้เข้ารับ วั ค ซี น ภายในหน่วยบริการฉีด วั ค ซี น CV19 อาคารศรีนิบง ศูนย์เยาวชนเทศบาลนครยะลา

~

~

ทั้งนี้ กลุ่มเป้าหมายในพื้นที่จังหวัดยะลา กำหนด ฉี ด วั ค ซี น พระราชทานซิโนฟาร์ม วันที่ 19-20 กรกฎาคม 2564 แบ่งเป็น ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส/ ชุมชนแออัด ผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป ผู้ ป่ ว ย ติ ด เ ตี ย ง/กลุ่ม โ ร ค เ รื้ อ รั ง ผู้นำศาสนา (พระภิกษุสงฆ์ โต๊ะอิหม่าม)

~

สถานที่ในการฉีดวัคซีนพระราชทาน กำหนด 2 จุด คือ หน่วยบริการ ฉี ด วั ค ซี น อาคารศรีนิบง ศูนย์เยาวชนเทศบาลนครยะลา แลศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านทักษิณ จังหวัดยะลา กลุ่มเป้าหมายผู้เปราะบางทั้งหมด ประกอบด้วย เทศบาลนครยะลา จำนวน 1,200 คน ผู้พิ ก า ร 200 คน ผู้สูงอายุ 800 คน ชุมชนแออัด 200 คน โรงเรียนพระ ด า บ ส จังหวัดชายแดนภาคใต้ 100 คน อิหม่ามในพื้นที่จังหวัดยะลา 700 คน พระภิกษุสงฆ์ 109 รูป

~

ผู้สูงอายุนอกเขตเทศบาล 500 คน ผู้ พิ ก า ร นอกเขตเทศบาล 200 คน ผู้ป่ ว ย ในพระบรมราชูปภัมถ์ 39 คน บ้านพัก คน ช ร า (ทักษิณ) 77 คน ชุมชนแออัดนอกเขตเทศบาล 30 คน ผู้สูงอายุอื่น 200 คน และผู้ พิ ก า ร อำเภออื่น 200 คน รวมทั้งสิ้น 3,355 คน การได้รับพระราชทานวัคซีน ในครั้งนี้ ยังความปลื้มปีติ และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้

ขอบคุณ ไทยรัฐ

You might also like