จำกัดการเดินทาง

406

วันที่ 18 ก.ค. ผู้สื่อข่าวรายงาน ภายหลัง มีราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ประกาศ ให้ยกระดับ 13 จังหวัด พื้นที่สีแดงเข้มและควบคุมสูงสุด โดยเพิ่ม 3 จังหวัด ชลบุรี-ฉะเชิงเทรา-พระนครศรีอยุธยา ไปแล้วนั้น

~

~

~

ทั้งนี้ ได้แยกข้อกำหนดที่ทางราชการได้ออกไว้ เพื่อให้พี่น้องประชาชนต้องปฏิบัติ และห้ามปฏิบัติ เพื่อเป้าหมาย ลดการแพร่กระจายของ CV-19 ซึ่งมีดังต่อไปนี้

~

1. การลดและจำกัดการเคลื่อนย้ายการเดินทาง ให้ประชาชนในเขตพื้นที่ 13 จังหวัดสีแดง ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด งดเว้นภารกิจที่ต้องเดินทางออกนอกเคหสถาน หรือที่พำนักโดยไม่จำเป็น 21.00 น. ถึง 04.00 น.ของวันรุ่งขึ้น

~

~

2. จำหน่ายอาหารหรือเครื่องดื่ม ร้านจำหน่ายอาหารหรือเครื่องดื่ม ให้เปิดดำเนินการได้ จนถึง 20.00 น. โดยห้ามการบริโภคในร้าน และให้ดำเนินการเฉพาะการนำกลับไปบริโภคที่อื่นเท่านั้น

~

3. ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า คอมมูนิตี้มอลล์ หรือสถานประกอบการอื่น ที่มีลักษณะคล้ายกัน ให้เปิดให้บริการได้เฉพาะแผนกซุปเปอร์มาร์เก็ต แผนกยาและเวชภัณฑ์ พื้นที่ซึ่งจัดให้เป็น การให้บริการฉี ดวั คซี นหรือบริการทางการแพทย์และการสาธารณสุขอื่นๆ ของภาครัฐ โดยให้เปิดดำเนินการได้จนถึงเวลา 20.00 น.

~

4. โรงแรม ให้เปิดดำเนินการได้ตามเวลาปกติ โดยให้งดกิจกรรมจัดการประชุม การสัมมนา หรือการจัดเลี้ยง

5. ร้านสะดวกซื้อ และตลาดสด ให้เปิดดำเนินการได้จนถึงเวลา 20.00 น. โดยจำกัดเวลา สำหรับร้านสะดวกซื้อ ซึ่งตามปกติเปิดให้บริการในช่วงเวลากลางคืน ให้ปิดให้บริการในระหว่างเวลา 20.00 นาฬิกา ถึง 04.00 นาฬิกาของวันรุ่งขึ้น

~

6. โรงเรียน สถาบันการศึกษาหรือฝึกอบรม และสถานศึกษาต่างๆ ให้ปฏิบัติตามมาตรการที่ได้ประกาศไว้แล้วก่อนหน้านี้ สำหรับการดำเนินการของโรงพยาบาล สถานพยาบาล คลินิกแพทย์รักษาโรค ร้านขายย า ร้านค้าทั่วไป โรงงาน ธุรกิจหลักทรัพย์ ธุรกรรมการเงิน ธนาคาร ตู้เอทีเอ็ม ธุรกิจสื่อสารโทรคมนาคม ไปรษณีย์และพัสดุภัณฑ์

~

~

~

ร้านจำหน่ายอาหารสัตว์ ร้านขายย าและเวชภัณฑ์ ร้านจำหน่ายเครื่องมือช่าง และอุปกรณ์ก่อสร้าง ร้านจำหน่ายสินค้าเบ็ดเตล็ดอันจำเป็น สถานที่จำหน่ายแก๊สหุงต้ม เชื้ อเพลิง ปั๊มน้ำมัน ปั๊มแก๊ส รวมทั้งบริการส่งสินค้าและอาหารตามสั่ง (delivery online) ยังคงเปิดดำเนินการได้ตามความจำเป็น โดยให้ผู้เกี่ยวข้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโร คตามที่ทางราชการกำหนดอย่างเคร่งครัด

7. ห้ามจัดกิจกรรมมีความเสี่ย ง ห้ามรวมกลุ่มเกิน 5 คน และสนับสนุนให้ ภาคราชการ ทำงานที่บ้านแบบ 100% สำหรับงานที่ต้องทำในสถานที่ทำงาน ให้ทำได้เท่าที่จำเป็น สำหรับบริษัทเอกชน ขอความร่วมมือทำงานที่บ้าน อย่างเต็มที่

~

อย่างไรก็ตาม ได้จำกัดการเคลื่อนย้ายเดินทาง 13 จังหวัดสีแดง ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด งดเว้นออกนอกเคหสถาน ร้านอาหาร-ร้านสะดวกซื้อ-ห้างสรรพสินค้า เปิดได้ถึง 2 ทุ่ม หนุน ราชการ เอกชน ทำงานที่บ้านแบบ 100%

You might also like