พ่อแม่เฮ รับเงินสองเด้ง 800 บวก 600 รวม 1,400 ต่อเดือน

835

ยินดีกับแม่ๆด้วยนะครับ รับเงินบุตรสองเด้ง มีสิทธิรับเงินสองเด้ง 800 + 600 รวม 1,400 บาทต่อเดือน เงินอุดหนุนเด็กแรกเกิดและเงินสงเคราะห์เด็ก สำหรับเงินช่วยเหลือเด็กแรกเกิดจะได้รับเดือนละ 800 บาท จนกว่าลูกจะมีอายุครบ 6 ปี เพจเราชนะ แจ้งเงื่อนไขการรับเงินทั้ง 2 โครงการ เงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด และเงินสงเคราะห์เด็ก กรมบัญชีกลางเอาใจใส่และพร้อมดูแลคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างทั่วถึง นอกจากนี้ สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน ได้เผยแพร่ภาพราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่กฎกระทรวง เพิ่มเงินสงเคราะห์บุตร 800 บาท มีผลบังคับแล้ว ณ ตอนนี้

~

~

สำหรับเงินสงเคราะห์บุตร 800 บาท ผู้ที่มีสิทธิ์ได้คือ ผู้ประกันตนมาตรา 33, 39 ที่มีการจ่ายเงินสมทบมาสักระยะหนึ่งแล้ว และมาตรา 40 ทางเลือกที่ 3 ผู้ที่จ่ายเงินสมทบเดือนละ 300 บาท จะได้เงินสงเคราะห์บุตร 200 บาท โดยทั้งนี้จะได้รับเงินจนกว่าบุตรจะมีอายุครบ 6 ปีบริบูรณ์ และสามารถเบิกเงินสงเคราะห์บุตรสูงสุดได้ไม่เกิน 3 คน สามารถติดต่อรับเงินได้เลยตั้งแต่เดือนแรกที่บุตรเกิดมา

สำหรับเงินอุดหนุนเด็ก 600 บาท

~

~

ส่วนเงินอุดหนุนเด็ก 600 บาท ให้กับประชาชนทั่วไปที่ลูกอยู่ในครอบครัวรายได้น้อย เมื่อเด็กเกิดมาก็สามารถไปลงทะเบียนได้เลย ณ เทศบาล อบต. เมืองพัทยา สำนักงานเขตในพื้นที่ต่างๆ โดยบุตรจะอยู่กับพ่อแม่หรือไม่ก็ได้ จะอยู่กับปู่ย่าตายายก็ได้ ก็สามารถรับเงินอุดหนุนเด็กได้ แต่จะต้องไปลงทะเบียนในพื้นที่ที่บุตรอยู่จริงกับผู้ปกครอง เช่น

พ่อแม่อยู่เชียงใหม่แต่บุตรอยู่กับย่าที่ลำปาง ต้องไปลงทะเบียนในพื้นที่จังหวัดลำปาง (จะต้องลงทะเบียนในพื้นที่ที่บุตรอยู่จริงโดยไม่จำเป็นจะต้องตรงกับทะเบียนบ้าน) เมื่อลงทะเบียนเสร็จ หน่วยงานที่รับเรื่อง (เทศบาล อบต. เมืองพัทยา สำนักงานเขตในพื้นที่ต่างๆ) ก็จะส่งเรื่องไปที่พัฒนาสังคมจังหวัด จากนั้นก็จะตรวจสอบข้อมูลว่าท่านที่ลงทะเบียนนั้นได้เข้าเกณฑ์จริงๆ หรือไม่ โดยใช้เวลา 3-6 เดือน ในการตรวจสอบ หากได้รับการอนุมัติแล้วจะได้รับเงินย้อนหลังตั้งแต่เดือนที่ลงทะเบียน

~

รับเงินบุตรสองเด้ง เช็คขั้นตอนที่นี่!! หลักเกณฑ์ของการได้รับเงินอุดหนุน 600 บาท

-เด็กต้องมีสัญชาติไทย พ่อแม่ต้องเด็กมีสัญชาติไทย

-เด็กไม่อยู่ในสถานสงเคราะห์ของหน่วยงานของรัฐหรือเอกชน

-เด็กอยู่ในครอบครัวที่มีรายได้เฉลี่ยต่อคน ไม่เกิน 100,000 บาทต่อปี หากได้รับเงินสงเคราะห์บุตร 800 บาท สามารถรับเงินอุดหนุนอีก 600 บาท ได้หรือไม่ได้หากเข้าหลักเกณฑ์ หากต้องการสอบถามเพิ่มเติม ติดต่อโดยตรงได้ที่เบอร์ 02651 6534 หรือ 02651 6902 หรือ 02651 6920 สายด่วนโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด

~

ขั้นตอนการขอรับสิทธิเงินสงเคราะห์บุตร

1. กรอกข้อมูลขอใช้สิทธิบุตรคนเดิม กรณีกลับเข้าเป็นผู้ประกันตน ดาวน์โหลดได้ที่ คลิก

2. บัตรประชาชนตัวจริงและสำเนาบัตรพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

3. สมุดบัญชีธนาคารที่ใช้รับเงินพร้อมสำเนา (กรณีต้องการเปลี่ยนธนาคาร)

4. ยื่นเอกสารได้ที่สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพฯ ทั้ง 12 แห่ง หรือสำนักงานประกันสังคมจังหวัด กรณีมีข้อสงสัยสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ สายด่วนประกันสังคม โทร.1506

ขอบคุณ thebangkokinsight

You might also like